POSAO
Broj pregleda

Raspisan konkurs za direktora Srednje škole

Podeli sa prijateljima:

Na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje u odeljku publikacije ”poslovi” objavljen je oglas za prijavu kandidata za mesto direktora Srednje škole ”Dušan Trivunac Dragoš” u Svrljigu.

Srednja skola SvrljigPogledajte šta vam je potrebno za konkurisanje za ovo radno mesto.

Direktor
na period od 4 godine

USLOVI:
– odgovarajuće visoko obrazovanje propisano članom 8 stav 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije), u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje i 97/08), počev od 10. septembra 2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, za nastavnika stručne škole u području rada mašinstvo i obrada metala, ekonomija, pravo i administracija, za pedagoga i psihologa;
– dozvola za rad (položen stručni ispit – ispit za licencu);
– psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima;
– državljanstvo Republike Srbije;
– da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u čl. 120 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (dokaz pribavlja škola);
– najmanje 5 godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja;
– uverenje o položenom ispitu za direktora ustanove (prijava koja ne bude sadržala navedeni dokument neće se smatrati nepotpunom, a izabrani kandidat biće u obavezi da u zakonskom roku položi ispit za direktora).

Uz prijavu dostaviti:
– overenu kopiju diplome o stečenom obrazovanju,
– overenu kopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, odnosno ispitu za licencu,
– potvrdu o radnom iskustvu,
– dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima,
– uverenje o državljanstvu RS,
– biografiju sa kratkim pregledom kretanja u službi i predlogom programa rada direktora škole.

Rok za prijavljivanje je 15 dana. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

—————————-

Oglas važi od: 08.10.2014.

STRUČNA ŠKOLA
“DUŠAN TRIVUNAC DRAGOŠ”

18360 Svrljig, Gordane Todorović 2
tel. 018/821-010

3 Komentara

  1. Sve mi ovo miriše da se direktor već unapred zna!
    Džaba nam konkursi, uređenje države, lokalne samouprave kada niko to ne poštuje!