Search
Close this search box.
Obaveštenje
Broj pregleda

Otvoren konkurs za prvih 210 polaznika nove Srednje škole unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici

Podeli sa prijateljima:

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 210 učenika u prvi razred Srednje škole unutrašnjih poslova “Jakov Nenadović” u Sremskoj Kamenici za školsku 2023/2024. godinu.

Foto: Vlada Srbije
Foto: Vlada Srbije

USLOVI KONKURSA

Pravo učešća na konkursu ima kandidat koji ispunjava sledeće uslove:

 1. ima državljanstvo Republike Srbije;
 2. ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje godinu dana neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs za upis u školu;
 3. ima manje od 17 godina počev od 1. septembra školske godine u kojoj upisuje prvi razred škole (kandidati koji su rođeni posle 31. avgusta 2006. godine);
 4. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, odnosno da mu nije izrečena vaspitna mera ili kazna maloletničkog zatvora;
 5. da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti i bezbednosne uslove, za sticanje obrazovanja.

Kandidat koji je završio osnovno obrazovanje i vaspitanje ili jedan od poslednja dva razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja u inostranstvu ili koji je u Republici Srbiji završio stranu školu ili jedan od poslednja dva razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja u stranoj školi, upisuje se u školu preko broja određenog za upis učenika, posle priznavanja strane školske isprave koje se vrši na osnovu zakona koji uređuje nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije.

Kandidat koji je završio sedmi razred u inostranstvu ili stranoj školi u Republici Srbiji, a osmi razred je završio u Republici Srbiji, obavlja završni ispit i upisuje se u školu preko broja određenog za upis, posle priznavanja strane školske isprave koje se vrši na osnovu zakona koji uređuje nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije.

Pravo na upis preko broja određenog za upis, kandidat iz prethodna dva stava, ostvaruje ukoliko je zadovoljio utvrđene kriterijume za izbor kandidata i ispunio sve uslove za upis u školu, u skladu sa konkursom, posle čega se upisuje neposredno u školi, na osnovu posebne odluke komisije.

Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik kandidata iz prethodna tri stava podnosi pismeni zahtev Ministarstvu prosvete, u kome iskazuje najmanje pet opredeljenja za upis kandidata preko broja određenog za upis učenika.

Postupak izbora kandidata sprovodi Komisija za izbor kandidata za učenike Srednje škole unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Komisija).

NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVE I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prijavu na Konkurs roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik kandidata podnosi na obrascu prijave (obrazac se može dobiti u policijskoj stanici ili preuzeti sa internet adrese www.ssup.edu.rs), uz ostalu dokumentaciju, neposredno u SŠUP (Sremska Kamenica, ul. Železnička br. 22) ili u policijskoj stanici, po mestu prebivališta kandidata u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Roditelj odnosno drugi zakonski zastupnik kandidata  uz prijavu prilaže:

 1. original izvoda iz matične knjige rođenih za kandidata;
 2. original Uverenja o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od šest meseci za kandidata;
 3. original Uverenja o prebivalištu za kandidata;
 4. original Uverenja nadležnog suda (Višeg suda) da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, odnosno da mu nije izrečena vaspitna mera ili kazna maloletničkog zatvora, ne starije od šest meseci;
 5. izvod iz zdravstvenog kartona za kandidata (obrazac se može dobiti u policijskoj stanici ili preuzeti sa internet adrese www.ssup.edu.rs);
 6. popunjen Upitnik o  kandidatu (obrazac se može dobiti u policijskoj stanici ili preuzeti sa internet adrese www.ssup.edu.rs).

Preporuka je da dokumenta o kojima organ vodi službene evidencije (uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje suda i uverenje o prebivalištu) roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik kandidata dostavi sam u cilju efikasnijeg sprovođenja postupka.

PRIJEMNI ISPIT

Prijemni ispit za upis u Srednju školu unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: SŠUP), sastoji se iz četiri dela, po redosledu održavanja : opšteg lekarskog pregleda, provere bazično motoričkog statusa, psihološke selekcije i specijalističkog lekarskog pregleda.

Obaveštavanje roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika kandidata o vremenu i mestu obavljanja lekarskih pregleda, provere bazično-motoričkog statusa i  psihološke selekcije vrši se najkasnije tri dana pre njihovog početka.

Preporuka je da kandidati dolaze na prijemni ispit u SŠUP, odnosno drugu ustanovu koju odredi Ministarstvo unutrašnjih poslova u pratnji roditelja/drugog zakonskog zastupnika, i tom prilikom su dužni da donesu đačku knjižicu sa overenom fotografijom.

Prijemni ispit traje tri dana, u zavisnosti od rezultata ostvarenih prvog, odnosno drugog dana (prijemni ispit se prva dva dana realizuje u SŠUP, a treći dan u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu).

Putne troškove, troškove lekarskog pregleda i troškove i organizaciju boravka u toku procesa  prijemnog ispita snose kandidati.

Opšti lekarski pregled za procenu zdravstvenog stanja kandidata za prijem u SŠUP obavlja  se u skladu sa utvrđenim kriterijumima.

Psihološka selekcija se sprovodi u dve faze:

 1. psihološko testiranje;
 2. psihološki intervju.

Kandidati koji su položili psihometrijski test upućuju se na psihološki intervju, a kandidati koji nisu položili psihometrijski test ne prolaze u dalji proces selekcije.

Proverom bazično-motoričkog statusa procenjuju se:

 1. izdržljivost u snazi ruku i ramenog pojasa (test repetitivne snage ruku i ramenog pojasa, u vremenu od 30 sekundi);
 2. izdržljivost u snazi mišića pregibača trupa (test pregibanje trupa, u trajanju od 30 sekundi);
 3. eksplozivnost u snazi mišića donjih ekstremiteta (test skok u dalj iz mesta);
 4. aerobni potencijal organizma (test trčanje 800 metara);
 5. edukativni motorički potencijal – koordinacija ruku i nogu (test slalom sa tri lopte).

Kriterijumi za proveru bazično-motoričkog statusa se mogu preuzeti sa internet adrese www.ssup.edu.rs.

Svaki test procene bazično-motoričkog statusa vrednuje se od 0 do 5 poena, pri čemu ukupni maksimalni broj poena iznosi 25.

Ocenu ne zadovoljava dobija kandidat koji ukupno osvoji 7 ili manje poena, odnosno kandidat koji na bilo kom delu provere bazično-motoričkog statusa osvoji 0 poena.

Specijalistički lekarski pregled za utvrđivanje zdravstvenog stanja kandidata obavlja Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova.

Kriterijumi i merila za ocenjivanje zdravstvene sposobnosti na specijalističkom lekarskom pregledu  definisani su Listom morboznih stanja.

Svaki pojedinačni deo prijemnog ispita kandidata je eliminacioni za kandidate koji ne zadovolje utvrđene kriterijume, za taj deo prijemnog ispita.

Kandidat, kao i roditelj odnosno drugi zakonski zastupnik kandidata imaju mogućnost da ostvare uvid u rezultate kandidata na svim delovima prijemnog ispita.

Ako u toku sprovođenja prijemnog ispita, kandidat nedozvoljeno koristi tekstove, beleške, uređaje za elektronsku obradu podataka, uređaje za daljinski prenos podataka, slike ili glasa ili na drugi način ometa sprovođenje prijemnog ispita, biće eliminisan iz daljeg postupka  prijemnog ispita.

Za kandidate koji ispune sve uslove konkursa i zadovolje utvrđene kriterijume na svim delovima prijemnog ispita, Komisija utvrđuje preliminarnu rang listu.

Preliminarna rang lista objavljuje se na internet stranici Ministarstva prosvete, Ministarstva unutrašnjih poslova i SŠUP.

Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik kandidata može podneti Komisiji zahtev za preispitivanje preliminarne rang liste  u roku od jednog dana od dana objavljivanja.
Zahtev iz prethodnog stava  roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik kandidata podnosi SŠUP (ul. Železnička broj 22, Sremska Kamenica, ili na imejl adresu: [email protected]).

Po okončanju postupka po zahtevima za preispitivanje preliminarne rang liste, Komisija utvrđuje konačnu rang listu kandidata i donosi Odluku o prijemu kandidata u SŠUP.

Preliminarna i konačna rang lista kandidata utvrđuje se na osnovu: uspeha na završnom ispitu, opšteg uspeha od šestog do osmog razreda osnovne škole, provere psihološkog statusa, provere bazično-motoričkog statusa i broja bodova na takmičenjima iz čl. 8. i 9. Pravilnika.

Uspeh na završnom ispitu i opšti uspeh od šestog do osmog razreda osnovne škole utvrđuje se u skladu sa čl. 3-5. Pravilnika.

Pravo na rangiranje radi upisa stiče kandidat koji je ostvario ukupno najmanje 50 bodova po osnovama iz čl. 3. i 4. Pravilnika.

Broj bodova na proveri psihološkog statusa iskazuje se tako što se ostvaren broj poena pomnoži brojem dvadeset i pet (25). Na osnovu provere psihološkog statusa kandidat može da ostvari najviše 100 bodova.

Broj bodova na proveri bazično-motoričkog statusa iskazuje se tako što se ostvaren broj poena pomnoži brojem četiri (4). Na osnovu provere bazično-motoričkog statusa kandidat može da osvoji najviše 100 bodova.

Ukupan najveći broj bodova koji kandidat može da ostvari je 324 boda, uzimajući u obzir i bodove ostvarene na takmičenjima iz člana 8. i 9. Pravilnika.

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u školu ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:

 1. osvojio veći ukupan broj bodova na proveri psihološkog statusa;
 2. osvojio veći ukupan broj bodova na proveri bazično-motoričkog statusa;
 3. osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu;
 4. osvojio veći ukupan broj bodova iz opšteg uspeha od šestog do osmog razreda osnovne škole;
 5. osvojio veći broj bodova na takmičenjima iz čl. 8. i 9. Pravilnika.

Prvi kandidat na preliminarnoj i konačnoj rang listi ima najveći broj bodova, a poslednji kandidat najmanji broj bodova.

Kandidat koji nije ispunio bilo koji od uslova konkursa, odnosno koji nije zadovoljio utvrđene kriterijume bilo kog dela prijemnog ispita, ne rangira se.

Lista primljenih  učenika objavljuje se na internet stranici Ministarstva prosvete, Ministarstva unutrašnjih poslova i SŠUP, po završetku postupka izbora kandidata.

Upis učenika koji su ispunili uslove za upis, vrši se neposredno u SŠUP, u roku od 15 dana po donošenju Odluke o prijemu kandidata u SŠUP.

Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik učenika obaveštava se o prijemu i vremenu dolaska u školu najkasnije petnaest dana pre početka školske godine.

Ako se učenik ne odazove na poziv iz prethodnog stava, a svoj izostanak ne opravda u roku od osam dana od dana početka školske godine, ili na sopstveni zahtev, u roku od petnaest dana od početka školske godine u kojoj je upisan u prvi razred, prekine školovanje smatraće se da je odustao od upisa u SŠUP.

Popuna broja učenika predviđenog konkursom usled odustajanja od školovanja iz prethodnog stava vrši se shodno redosledu kandidata na konačnoj rang listi najkasnije do 15.09.2023. godine.

PRAVA I OBAVEZE UČENIKA

Učenicima upisanim u SŠUP obezbeđuje se smeštaj i ishrana u internatu Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i udžbenici, školski pribor, odeća, obuća i druga oprema neophodna za pohađanje nastave i boravak u školi, u skladu sa ugovorom koji SŠUP zaključuje sa tim Ministarstvom.

Prava i obaveze učenika u vezi sa smeštajem u internatu i obezbeđivanjem uslova i opreme iz prethodnog stava uređuje se ugovorom između roditelja, odnosno zakonskog zastupnika učenika i Ministarstva unutrašnjih poslova.

Učenik koji  završi SŠUP stiče mogućnost zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u skladu sa zakonom.

NAPOMENA:

Kandidat za upis u prvi razred Srednje škole unutrašnjih poslova „Jakov Nenadović“ u Sremskoj Kamenici, njegov roditelj odnosno drugi zakonski zastupnik, ima pravo da izrazi opredeljenja za dalje školovanje, u skladu sa zakonom i čl. 10. i 11. Pravilnika (popuni “listu želja„).

ADRESA ŠKOLE:
Srednja škola unutrašnjih poslova
Sremska Kamenica, ul. Železnička 22.
telefon:  021/461-099
www.ssup.edu.rs
[email protected]

KONKURS TRAJE OD 03.04. (PONEDELjAK) DO 18.04. (UTORAK) 2023. GODINE.

SPECIJALISTIČKI LEKARSKI PREGLED

Kandidati koji prođu sve prethodne segmente prijemnog ispita u Srednjoj školi unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici (prva dva dana), trećeg dana prijemnog ispita će biti upućeni na specijalističke lekarske preglede, u Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika, Durmitorska ulica broj 9. u Beogradu.  

Svi pregledi su eliminacionog karaktera, a obuhvataju pregled kod sledećih specijalista:

 1. oftalmolog, 
 2. fizijatar,
 3. psihijatar, 
 4. ORL,
 5. funkcionalna dijagnostika (laboratorija sa PAS-om, EKG, audiometrija), 
 6. pregled i zaključak specijaliste medicine rada.

Cena pregleda iznosi 7.000,00 dinara

Broj računa za uplatu pregleda: 840-348667-78

Primalac: Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a

Svrha uplate: Lekarski pregled

Kandidati su u obavezi da sa sobom ponesu neki od identifikacionih dokumenata (đačka knjižica, pasoš, lična karta…) i da na dan pregleda, kao i prethodnog dana posle 18 časova, ne konzumiraju ništa od hrane i pića, osim vode.

Troškove specijalističkih lekarskih pregleda snose sami kandidati koji naknadu uplaćuju nakon položenog prijemnog ispita u SŠUP (uplata se vrši ukoliko kandidat uspešno prođe drugi dan selekcije u SŠUP, a pre pristupanja specijalističkom lekarskom pregledu).

Dokaz o uplati predaju u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika.

PDF Verzija konkursa

Izvor informacije: https://www.ssup.edu.rs/lat/news/konkurs-za-upis-otvoren-je-od-03-do-18-aprila.html?fbclid=IwAR1BJik2Heq6e2nz4kGX5IfVbXSk43JDTMjNG8nCAhjyUy9OMyIHlbLIrCI#gsc.tab=0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

NAJNOVIJE NA PORTALU

Najstariji u Srbiji

POČINJE 67. VIDOVDANSKI TURNIR – GLAVNA NAGRADA 300.000 DINARA

Srećna slava

Obeležena slava Centra za turizam, kulturu i sport u Svrljigu – Sveti sveštenomučenik Đorđe Bogić

Stiže...

Početak leta – 20. juna 2024. godine

Čestitamo

Predsednik opštine Svrljig ugostio talentovanog Pavla Ilića

Srećna slava

Tradicionalno obeležen Spasovdan u Galibabincu

Dobro došli

Počeo 12. tradicionalni turnir u malom fudbalu i basketu u Drajincu

PU ,,Poletarac'' Svrljig

Povezano