Svrljiške novine

SVRLJIG
Broj pregleda

Dom zdravlja raspisao konkurs za imenovanje direktora

Svrljiški Dom zdravlja, na čelu sa predsednikom UO prof. dr Miškom Živićem, raspisao je konkurs za imenovanje direktora Doma zdravlja ‚‚Dr Ljubinko Đorđević“ u Svrljigu.

DOM-ZDRAVLJA-SVRLJIG

1. Za direktora ustanove može biti imenovano lice koje pored opštih uslova propisanih zakonom ispunjava i sledeće posebne uslove:
— visoka školska sprema zdravstvene struke i završena specijalizacija iz delatnosti Doma zdravlja;
— najmanje 5 godina radnog staža po završetku specijalizacije;
— visoka školska sprema druge struke: Pravni ili Ekonomski fakultet sa završenom edukacijom iz oblasti zdravstvenog menadžmenta i najmanje pet godina radnog staža u oblasti zdravstvene zaštite.

2. Uz prijavu za konkurs kandidat je dužan da dostavi:
— overenu fotokopiju diplome o završenoj školi;
— izvod iz MKR (ne stariji od 6 meseci);
— uverenje o državljanstvu (ne stariji od 6 meseci);
— potvrda o radnom stažu;
— uverenje o zdravstvenom stanju (ne starije od 6 meseci);
— uverenje da nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična dela za koja se izriče bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 6 meseci kao i potvrda suda da se protiv kandidata ne vodi istražni postupak.

3. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

4. Konkurs se objavljuje na veb sajtu Doma zdravlja, veb sajtu Ministarstvazdravlja i u listu „Poslovi„

5. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u listu „Poslovi„

Prijave slati na adresu: Dom zdravlja « Dr Ljubinko Đorđević « 18360 Svrljig, Hadžićeva 40, sa naznakom « za konkurs «.

NAJNOVIJE NA PORTALU

Podeli sa prijateljima:

PU ,,Poletarac'' Svrljig
NAJČITANIJE DANAS

Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *