SVRLJIG
Broj pregleda
[post-views]

Dom zdravlja raspisao konkurs za imenovanje direktora

Svrljiški Dom zdravlja, na čelu sa predsednikom UO prof. dr Miškom Živićem, raspisao je konkurs za imenovanje direktora Doma zdravlja ‚‚Dr Ljubinko Đorđević“ u Svrljigu.

DOM-ZDRAVLJA-SVRLJIG

1. Za direktora ustanove može biti imenovano lice koje pored opštih uslova propisanih zakonom ispunjava i sledeće posebne uslove:
— visoka školska sprema zdravstvene struke i završena specijalizacija iz delatnosti Doma zdravlja;
— najmanje 5 godina radnog staža po završetku specijalizacije;
— visoka školska sprema druge struke: Pravni ili Ekonomski fakultet sa završenom edukacijom iz oblasti zdravstvenog menadžmenta i najmanje pet godina radnog staža u oblasti zdravstvene zaštite.

2. Uz prijavu za konkurs kandidat je dužan da dostavi:
— overenu fotokopiju diplome o završenoj školi;
— izvod iz MKR (ne stariji od 6 meseci);
— uverenje o državljanstvu (ne stariji od 6 meseci);
— potvrda o radnom stažu;
— uverenje o zdravstvenom stanju (ne starije od 6 meseci);
— uverenje da nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična dela za koja se izriče bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 6 meseci kao i potvrda suda da se protiv kandidata ne vodi istražni postupak.

3. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

4. Konkurs se objavljuje na veb sajtu Doma zdravlja, veb sajtu Ministarstvazdravlja i u listu „Poslovi„

5. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u listu „Poslovi„

Prijave slati na adresu: Dom zdravlja « Dr Ljubinko Đorđević « 18360 Svrljig, Hadžićeva 40, sa naznakom « za konkurs «.

Podeli sa prijateljima
[SSB]

Povezano

NAJNOVIJE NA PORTALU

Podeli sa prijateljima:

[SSB]
NAJČITANIJE DANAS
NAJČITANIJE OVE NEDELJE
NAJČITANIJE OVOG MESECA

Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *