SVRLJIG

Dom zdravlja raspisao konkurs za imenovanje direktora

Broj pregleda

Svrljiški Dom zdravlja, na čelu sa predsednikom UO prof. dr Miškom Živićem, raspisao je konkurs za imenovanje direktora Doma zdravlja ‚‚Dr Ljubinko Đorđević“ u Svrljigu.

DOM-ZDRAVLJA-SVRLJIG

1. Za direktora ustanove može biti imenovano lice koje pored opštih uslova propisanih zakonom ispunjava i sledeće posebne uslove:
— visoka školska sprema zdravstvene struke i završena specijalizacija iz delatnosti Doma zdravlja;
— najmanje 5 godina radnog staža po završetku specijalizacije;
— visoka školska sprema druge struke: Pravni ili Ekonomski fakultet sa završenom edukacijom iz oblasti zdravstvenog menadžmenta i najmanje pet godina radnog staža u oblasti zdravstvene zaštite.

2. Uz prijavu za konkurs kandidat je dužan da dostavi:
— overenu fotokopiju diplome o završenoj školi;
— izvod iz MKR (ne stariji od 6 meseci);
— uverenje o državljanstvu (ne stariji od 6 meseci);
— potvrda o radnom stažu;
— uverenje o zdravstvenom stanju (ne starije od 6 meseci);
— uverenje da nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična dela za koja se izriče bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 6 meseci kao i potvrda suda da se protiv kandidata ne vodi istražni postupak.

3. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

4. Konkurs se objavljuje na veb sajtu Doma zdravlja, veb sajtu Ministarstvazdravlja i u listu „Poslovi„

5. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u listu „Poslovi„

Prijave slati na adresu: Dom zdravlja « Dr Ljubinko Đorđević « 18360 Svrljig, Hadžićeva 40, sa naznakom « za konkurs «.

Pročitajte i

Vakcinacija u Svrljigu, foto: Svrljiške novine

Dom zdravlja Svrljig obaveštava građane

Dom zdravlja Svrljig obaveštava građane da ima dovoljan broj vakcina protiv sezonskog gripa i protiv virusa COVID-19. Vakcinacija se obavlja svakog radnog dana u jutarnjim

Komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *